බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙහෙයවනු ලබන සිසු නිපුණතා තරග වාර්ෂිකව පවත්වන ලද අතර එම තරඟ ප්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලය මගින් පැවැත්වීමත් අතර ඉන් පළමු ස්ථානය ලබාගන්නා සිසුදරුදැරියන් දිස්ත්‍රික් තරඟ සඳහා ඉදිරිපත් කිරිමට කටයුතු යෙදීමත්, එසේම තෝරාගත් සිසුන් සමස්ථ ලංකා තරඟ සදහා ඉදිරිපත් කිරිම තුළින් මාතර දිස්ත්‍රික්කය ඓතිහාසික ජයග්‍රහනයන් ලබාගැනීමට යොමු කිරිමෙන්,

  • ලංකාවේ හොදම දිස්ත්‍රික්කය බවට පත්කිරිම,
  • ලංකාවේ හොදම ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩල පහෙන් දෙකක්ම මාතර දිසා ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩල වීමත් (තිහගොඩ ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලය හා වැලිගම ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලය මෙයට අයත්වේ),
  • හොදම දහම් පාසල බවට මාතර තිහගොඩ සිරි පැණතිස් දහම් පාසල පත්වීමත්,
  • සමස්ථ ලංකාවෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයට ලද ලකුණු ප්‍රමාණය 186 ක් වූ අතර දියුණු දිස්ත්‍රික්ක වන කොළඹ හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට වඩා ලකුණු 3 කින් වැඩිවීම,

මෙම විජයග්‍රහනයන් ලබා ගැනීමට ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ මඟ පෙන්වීම මත බෝධි ආරක්ෂක සභාවේද සම්පත් දායකත්වය හා පූර්ණ අනුග්‍රහයද ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදී. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සෑම ලේකම් කොට්ඨාශයක්ම ආවරණය වන පරිදි සිසු නිපුණතා විනිශ්චයට පැමිණි ගුරුභවතුන් 550 දෙනෙකු පුහුණු කිරිමට අදාළ ප්‍රතිපාදන බෝධි ආරක්ෂක සභාවෙන් සමාලෝචිත කාලපරිච්ඡේදය තුළ ලබා දෙන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here