පිළිකා වාට්ටුව සඳහා උපකරණ දායකත්වය ලබා ගැනීම

0
1135

මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාව විසින් මාතර කඹුරුගමුව නව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල් පරිශ්‍රයෙහි ඉදිකරනු ලබන “අපේක්ෂා පියස” පිලිකා වාට්ටු සංකීර්ණයෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වනවිට අවසන් අදියරෙහි පවතින අතර එම වාට්ටුව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පහත සඳහන් උපකරණ වෙනුවෙන් ඔබගේ දායකත්වය සැපයිය හැක.

ඔබ විසින් තෝරා ගන්නා ලද උපකරණය සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල සහ ගෙවීම් ක්‍රම දැන ගැනීම සඳහා කරුණාකර බෝධි ආරක්ෂක සභාවේ 0412222983 දුරකතන අංකය අමතන්න හෝ අපගේ [email protected] ඊමේල් ලිපිනයට ලිපියක් යොමු කරන්න.

මෙහිදී ඔබගේ අවශ්‍යතාව මත ඔබ ලබාදෙන උපකරණයේ ඔබගේ පුණ්‍යාණුමෝදනාව සටහන් කළ හැක.

මෙම පිළිකා වාට්ටුව ලබන මාසය තුල ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමකර ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට නියමිතව ඇත.

උපකරණයඅනු අංකයඅවශ්‍ය ප්‍රමාණය
1Saline Stand with wheels
IJ 008330
2Wheel Chairs
IJ 008504
3Bed Side Cupboard
30
4Instrument trolleys
IJ 011607
5Injection trolleys
IJ 011703
6Dressing trolleys
IJ 012002
7X-Ray Illuminators (double)
IJ 010001
8X-Ray Illuminators (Single)
IJ 010001
9Patient transfer trolleys
MG 401203
10Bed head tables
MG 701515

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here