සාහිත්‍ය මාසය නිමිත්තෙන් නැදිමාල බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාව එක්ව සිදුකරනු ලබන “බෞද්ධ පොත් ප්‍රදර්ශනය” 2023.09.01 දින සිට 2023.09.03 දක්වා මාතර බෝධි පරිශ්‍රයේ ධර්ම ශාලාවේදී පැවැත්වෙන අතර මෙම පොත් ප්‍රදර්ශණය ආරම්භක අවස්ථාව සදහා පූජ්‍ය කිරම විමලජෝති නායක ස්වාමීන් වහන්සේ, මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වයි.වික්‍රමසිරි මහතා,මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාවේ සභාපති තුමන් ඇතුලු නිලධාරී මණ්ඩලය සහභාගී වන ලදි.

මෙම බෞද්ධ පොත් ප්‍රදර්ශනයේදී අති විශේෂ වට්ටම් සහිතව පොත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවද ඇත.

is

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here