සාමාජිකත්ව මණ්ඩලය ~ මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාව

 1. ගරු සභාපති තිලක් ජයසේකර මහතා.
 2. ගරු ලේකම් වෛද්‍ය හර්ෂ මීමැඩුම මහතා.
 3. ගරු භාණ්ඩාගාරික එම්.ජී. චානක ඉශාන්ත මහතා.
 4. ගරු උප සභාපති හේමප්‍රිය ජයතිලක මහතා.
 5. ගරු උප සභාපති ඩිහාන් සමරසේකර මහතා.
 6. ගරු උප ලේකම් රොහාන්ත සමරසිංහ මහතා.
 7. ගරු උප භාණ්ඩාගාරික ජේ. ක්‍රිෂාන්ත කුමාරණායක මහතා.
 8. ගරු කාරක සභික බී.ඒ. කීර්ති මහතා.
 9. ගරු කාරක සභික සුමේධ කුලතුංග මහතා.
 10. ගරු කාරක සභික එල්.එව් සරත්චන්ද්‍ර මහතා.
 11. ගරු කාරක සභික ඩබ්.ජී ධර්මරත්න මහතා.
 12. ගරු කාරක සභික කිෂාන් ගුණසේකර මහතා.
 13. ගරු කාරක සභික ඩී.බී අමල් නිශාන්ත මහතා.
 14. ගරු කාරක සභික ඒ.ඒ. සංජීව සමන් කුමාර මහතා.
 15. ගරු කාරක සභික පැතුම් ජයසේකර මහතා.
 16. ගරු සාමාජික ජගත් යසලාල් මහතා.
 17. ගරු සාමාජික කේ.ජී. වීරවර්ධන මහතා.
 18. ගරු සාමාජික චන්ද්‍රසිරි කණ්ඩම්බි මහතා.
 19. ගරු සාමාජික බන්දුල සොන්නාදර මහතා.
 20. ගරු සාමාජික ධම්මික අමරතුංග මහතා.
 21. ගරු සාමාජික එස්. වීරතුංග මහතා.
 22. ගරු සාමාජික පී. කුලතුංග මහතා.
 23. ගරු සාමාජික නිහාල් විජේවීර මහතා.
 24. ගරු සාමාජික එස්.කේ චන්ද්‍රසෝම මහතා.
 25. ගරු සාමාජික කමල් දහනායක මහතා.
 26. ගරු සමාජික වසන්ත බටුකුමාර මහතා.
 27. ගරු සාමාජික එල්.පී ගිහාන් ක්‍රිෂාන්ත මහතා.
 28. ගරු සාමාජික කපිල රාජපඏ මහතා.