මාතර ඓතිහාසික බෝධි රාජයා

මාතර ජනතාවගේ මුදුන් මල් කඩ ලෙසින් පුරාතන යුගයේ සිට ජනතා සිත් සතන් පහන් කළ ශ්‍රී ලාංකීය බෞද්ධ උරුමය මාතර බෝධියයි.

ඉතිහාසය

ක්‍රි.ව. 515 තරම් ඈතට දිවයන ඵෙතිහාසික පසුබිමක් සහිත බෝධිරාජයාණෝ මාතර නගර මධ්‍යයේ ශාන්තව නැගී සිටී

සේවාවන්

මහජනතාවගේ දායකත්වය ලැබෙන ආකාරයට සමාජ සේවා කටයුතු රාශියක් ඉටුකිරීමට මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාව යොමු වී සිටී

සාමාජිකත්ව මණ්ඩලය

මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාව නාගරික ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවේ මුල් පුටුවල එකතුවකි. සභාවේ වර්තමාන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය මෙසේය.

දැවෙන හදවත් අපේක්ෂාවෙන් පුරවන්නට ඔබත් ශක්තියක් වන්න...

මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාව විසින් ලැබීම නව රෝහලේ "අපේක්ෂා පියස - මාතර" නව පිළිකා වාට්ටුව ඉදිකිරීමේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. දායකත්වය සඳහා ලංකා බැංකුවේ ගිණුම් අංක 85646880 ගිණුමට ඔබේ ආධාර යොමු කරන්න. මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාවේ තවත් සමාජ සත්කාරයකි.

ව්‍යාපෘති සහ සේවාවන්

විශේෂ පරිත්‍යාග

ලිපිනය

ගාලු පාර, මාතර

දුරකතනය

+94 41 22 22 983

ඊමේල්

[email protected]