දකුණු පළාතේ වැඩ වාසය කරන දසසිල් මෑණියන් වහන්සේලාගේ සහ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ අභිවෘද්ධිය සදහා වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පියවර ගන්නා ලදී.

මෙම ප්‍රථම රැස්වීම 2004 පෙබරවාරි 28 වැනි දින පැවති අතර, එම සම්මන්ත්‍රණයේදී දසසිල් මාතාවන්ගෙන් බුදු දහමේ චිරස්ථිතියට අදාළ වන කරුණු සාකච්ඡා කරන ලදී. ඔවුන්ගේ දහම් අවබෝධය වැඩිදියුණු කිරීමට අදාලවන ක්‍රියාමාර්ග දියත් කිරීමටත් ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය මගින් එම දහම් දැනුම වර්ධනය කිරීමට ප්‍රාචීන, ප්‍රාරම්භ ආදී විභාගවලට ඉදිරිපත්වීමට කටයුතු පිළියෙළ කිරීමටත් ලබා ගන්නා එම දැනුම තුළින් ආගමික පසුබිම හා අත්දැකීම් මත සමාජ මෙහෙවරට යොදා ගැනීමේ අපේක්ෂාව අවධාරණය කරන ලදි.        

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here