බෞද්ධ ශාසනයේ අනාගත පැවැත්ම වෙනුවෙන් මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාව විසින් සිදුකරනු ලබන වැඩසටහන් යටතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන් හි ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භක හදාරනු ලබන ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා සදහා වාර්ෂිකව සිදුකරනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීම මෙවරත් 2023.10.31 දින සිදුකරන ලදි.

මෙම වසරේදී ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 41 නමක් සදහා රුපියල් හාරලක්ෂ අනූ දෙදහසක් වටිනා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කල අතර, 2001 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 512 නමක් සදහා රුපියල් මිලියන 06 කට වඩා වැඩි වටිනාකමකින් යුතු ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීම සිදුකර ඇත.

මෙම අවස්ථාව සදහා මාතර මහා මන්තින්ද පිරිවෙනෙහි විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍ය තිස්සමහාරාමයේ ඉන්දානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, වල්ගම බෝධි රුක්ඛාරාමාධිපති රාජකීය පණ්ඩිත විල්පිට සුධම්මාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ, සෞගතෝදය පිරිවෙනෙහි පරිවේනාධිපති ගොඩේල්ලවෙල රතනානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාවේ ගරු සභාපති තුමා ඇතුලු නිලධාරී මණ්ඩලය සහභාගීවන ලදි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here