මාතර දීස්ත්‍රික්කය තුළ පවත්වාගෙන යනු ලබන දහම් පාසල්වල වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය වෙනුවෙන් අප සභාව වෙත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබුවේ නම්, ඒ සෑම දහම් පාසලකටම පිටු 80 අභ්‍යාස පොත් දුසිම් 06 ක් බැගින්ද ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදී. ඊට අමතරව දහම් අධ්‍යාපනය නඟා සිටුවීමට හැකි සෑම උපකාරයක්ම කිරිමටත් එම ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය වෙනුවෙන් බෝධි ආරඏක සභාව නියෝජනය කිරිමටත් හැකි සෑම අවස්ථාවකදිම කටයුතු කරන ලදී.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here