• ශිෂ්‍යත්වයේ පරමාර්ථය :

 සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිය සඳහා නැණ නුවණින් හා ශ්‍රමණ ආකල්පවලින් හෙබි භික්ෂුන් පිරිසක් ඇති කිරිම තුලින් ප්‍රාචීන හා ත්‍රිපිටක ධර්මය ඉගෙනිම විෂයයෙහි වැඩි කැමැත්තක් දක්වන ශිෂ්‍ය භික්ෂුන්වහන්සේලා දිරිමත් කිරිම තුලින් ඓතිහාසික රුහුණු පුරවරයේ නම තැබු පුරාණ පඩිවරුන් ගිය මඟ අනුව යමින් වත්මන් භික්ෂුන් පිරිසක් ගොඩනගා ගැනීම.

 • ශිෂ්‍යත්වයේ ආරම්භය : 

 ශ්‍රී ලංකාවේ දෙදහස් පන්සිය වසරක ඉතිහාසය තුළ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ ජනතාවට සිදුවු අපරිමිත ජාතික හා ශාසනික මෙහෙවර අගය කිරිම වස් ප්‍රදානය කරනු ලබනු ලබන මෙම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය මාතර මහා මන්තින්ද පිරිවෙන් විහාරාධිපති, දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක, පිරිවෙන් කටයුතු පිළිබඳ දකුණු පළාත් සහකාර අධ්‍යාපන අධක්ෂ, ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍යපාද ගැටමාන්නේ ධම්මකිත්ති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් පෙර සභාපති එස්. කේ. චන්ද්‍රසෝම මහතාගේ මඟපෙන්වීම මත මල්ඵල ගැන්වුනු අතර, 2001 මැයි මස සිට ප්‍රදානය කීරිමට කටයුතු යොදා ඇත.

 • හිමි ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රමාණය :

 2001 වසරේ සිට 2009 වසර දක්වා මෙම ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමයට සුදුසුකම් ලැබු ස්වාමීන් වහන්සේලා 226 නමක් වු අතර 2010 හිමි ශිෂ්‍ය 24 නම සමගින් මුළු ප්‍රමාණය 250 නමක් දක්වා වැඩි වී ඇත.

 1. 2001 වසරේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 19 නමක් සදහා     රු.    180,000/= 
 2. 2002 වසරේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 23 නමක් සදහා     රු.     198,000/=
 3. 2003 වසරේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 30 නමක් සදහා     රු.     294,000/=
 4. 2004 වසරේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 35 නමක් සදහා    රු.     312,000/=
 5. 2005 වසරේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 20 නමක් සදහා    රු.     216,000/=
 6. 2006 වසරේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 22 නමක් සදහා    රු.     192,000/=
 7. 2007 වසරේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 34 නමක් සදහා    රු.     348,000/=
 8. 2008 වසරේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 12 නමක් සදහා    රු.     144,000/=
 9. 2009 වසරේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 31 නමක් සදහා     රු.     372,000/=
 10. 2010 වසරේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 24 නමක් සදහා     රු.     288,000/=

මුළු මුදල (රුපියල් විසිපන් ලක්ෂ හතලිස්හතර දහසකි)     රු. 2,544,000/=

 • ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලේ වටිනාකම :

 දසවන වරට පිරිනමනු ලබන මෙම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය සමඟින් වැය කරනු ලබූ මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් විසිපන් ලක්ෂ හතලිස්හතර දහසක් (රු. 2,544,000/=) වන අතර, ප්‍රතිලාභ ලැබූ මුළු ස්වාමීන් වහන්සේලා සංඛ්‍යාව 250 නමකි.

 • මෙම ශිෂ්‍යත්වයේ අරමුණ :

 1. ශ්‍රී ලංකාවේ දෙදහස් පන්සිය වසරක ඉතිහාසය තුළ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ ජනතාවට සිදු වු අපරිමිත ජාතික හා ශාසනික මෙහෙය අගය කිරීම.
 2. සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිය සදහා ගුණ නුවණින් හා ශ්‍රමණ ආකල්පවලින් හෙබි භික්ෂුන් පිරිසක් ඇති කිරිම.
 3. ප්‍රාචීන හා ති‍්‍රපිටක ධර්මය ඉගෙනීම විෂයයෙහි වැඩි කැමැත්තක් දක්වන ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා දිරිමත් කිරීම.
 4. ඵෙතිහාසික රුහුණු පුරවරයේ නම තැබු පුරාණ යතිවරුන් ගිය මග අනුව යමින් වත්මන් භික්ෂු පිරිසක් ගොඩ නැගීම.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here