මාතර බෝධි ආර‌‌‍‍‌ක්ෂක සභාව 2015 මැයි මස 29 වන දින මාතර බෝධි පරිශ්‍රයේ සහන ඔසු පියස නමින් ඔෙෳෂධ ශාලාවක් විවෘත කර වගයි. සියලුම දුප්පත් අසරණ ජනතාවට සහන මිලට ඔෙෳෂධ ලබා දෙනු ලැබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here