මාතර බෝධි ආරක්ශක සභාව විසින් මාතර මහ රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයේ අක්ෂි රෝග ප්‍රතිකාර ඒකකය සදහා බ්‍රිතානයයේ නිශ්පාදිත රු. 1,050,000.00 වටිනා කීලර් වර්ගයේ Slit Lamp නැමැති උපකරණය 2020 සැප්තැම්බර් මස 08 වන දින මාතර මහ රෝහලේ අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෙද්‍ය ප්‍රියංග ඉද්දවෙල මහතා වෙත භාරදෙන ලදී…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here