මාතර නව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල් පරිශ්‍රය තුල ඉදිවන අපේක්ෂා පියස මාතර පිළිකා වාට්ටු සංකීර්ණයෙහි ඉදිකිරීම් ප්‍රගතියෙහි ඡායාරූප සටහන.)

ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමකර නුදුරේදීම විවෘත කිරීමට නියමිත “අපේක්ෂා පියස” මාතර පිලිකා වාට්ටු සංකීර්ණය සදහා අවශ්‍යවන රෝහල් උපකරණ සදහා දායකත්වය ලබාගැනීම සදහා ඔබටත් අවස්ථාව ඇති අතර ඒ සදහා 0412222983 දරණ බෝධි ආරක්ෂක සභා කාර්යාල දුරකථන අංකයට ඇමතීමෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබාගත හැක.

ඔබටත් මෙම මාහැගි පිංකමට දායකත්වය ලබාගැනීමේ අවස්ථාව තවත් නොබෝ දිනක් පමණක් පවතී.

#apekshahospital Matara Bodhiya #MataraApekshaHospital

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here