පාසල් සිසු දරුවන් තුළ සාරධර්ම සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාතර අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් 24ක සිසු සිසුවියන් සහභාගී කරගනිමින් මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාව විසින් සංවිධානය කරන ලද මාතර වෙරළ තීරය පිරිසිදු කිරීමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන 2023.08.16 දින ඉතාමත් සාර්ථක අයුරින් පවත්වන ලදි.

මෙම අවස්ථාව සදහා මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා,මාතර කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක තුමා සමග කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් ,මාතර මූලස්ථාන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක තුමා සමග මාතර පොලීසියේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්,බෝධි ආරක්ෂකසභාවේ සභාපති තුමා සමග නිලධාරී මහතුන් හා කාර්ය මණ්ඩලයේ මහත්ම මහත්මීන් ,පාසල් සියල්ලෙහිම ගුරු මහත්ම මහත්මීන් සමග 120ක් පමණ වූ සිසු දරු දැරියන් සහභාගී වන ලදි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here