මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාව කලාප අධයාපන කාර්යාලයේ පූර්ණ අධීක්ෂණයෙන් සාරධර්ම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාතර අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසල් 23 ක සිසු සිසුවියන් 115 කගේ සහභාගිත්වයෙන් බොදු පැනමුතු තරගය 2023.11.30 වන දින මාතර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේදී සාර්ථකව පවත්වන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here