පාසල් සිසු දරුවන් තුල සාරධර්ම සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාව විසින් දෙහිවල – නැදිමාල බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා එක්ව පවත්වනු ලබන “බෞද්ධ පොත් දැක්ම -2023” පොත් ප්‍රදර්ශනය 2023 සැප්තැම්බර් මස 01,02,03 යන දින වලදී පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව. 7.00 දක්වා මාතර බෝධි පරිශ්‍රයේ ධර්ම ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

Books can be purchased at special discounts.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here