ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල තුමන්ගේ 159 වන ජන්ම දින ගුණ සැමරුම 2023.09.17 වන අද දින, මාතර බෝධිය ඉදිරිපස ඉදිකර ඇති අනගාරික ධර්මපාල තුමන්ගේ පිළිරුව අභියසදී, මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාවේ ගරු සභාපති තුමන් ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් ඉතාමත් චාම් හා ගෞරවණීය අයුරින් සිදු කරන ලදි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here