මාතර බෝධියෙහි වන්දනාමාන සිදුකරනු ලබන බැතිමතුන්ගේ පහසුව උදෙසා පිංවත් දායක පිරිසකගේ අනුග්‍රහයෙන් රුපියල් මිලියනයක පමණ වියදමකින් යුතුව ඉතාමත් අලංකාර හා නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතුව ඉදිකරන ලද “ස්වයංක්‍රීය පැන් ඉසිනය” පූජා කිරීම 2023.10.22 වන අද දින සිදුකරන ලද අතර, අද දින සිට මාතර බෝධිය වන්දනා කරනු ලබන බැතිමතුන්හට මෙම “ස්වයංක්‍රීය පැන් ඉසිනය” භාවිතා කිරීමේ පහසුකම සැලසෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here