කඹුරුගමුව නව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලෙහි මාතෘ හා නව ජන්ම ඒකකය සදහා මහත් අඩුපාඩුවක්ව පැවති රුපියල් ලක්ෂ හතරක පමණ වටිනාකමකින් යුතු Neo Puff යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම 2023.11.21 දින මාතර බෝධි ආරක්ෂක සභාව විසින් සිදුකරන ලදි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here